Obchodní podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

sídlem: Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 760 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27857

IČ: 253 47 942, DIČ: CZ25347942

(dále také jen „ELKOPLAST CZ, s.r.o.)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.shop.elkoplast.cz

 

Článek 1 

Předmět obchodních podmínek

1.1   Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále také jen „obchodní podmínky“) je v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v  právní vztahy s obchodní společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. (dále také jen „prodávající“), a to ohledně předmětů koupě, jež jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek ELKOPLAST CZ, s.r.o. (dále jen „e-shop“), a to za cenu zveřejněnou na webových stránkách v okamžiku objednávky kupujícím (dále též jen „zboží“). Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu s obchodní společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. E-shop je ELKOPLASTEM CZ, s.r.o. provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.elkoplast.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2   Technické parametry předmětů koupě (rozměry, hmotnosti apod.) uvedené na e-shopu jsou  pouze orientační.  Pokud je  některý z technických parametrů pro kupujícího zásadní, je povinen toto uvést do poznámek k objednávce. Prodávající následně požadované technické parametry ověří a potvrdí kupujícímu e-mailem.

 

Článek 2 

Uživatelský účet

2.1   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek 3 

Uzavření kupní smlouvy

3.1   Nabídka ELKOPLAST CZ, s.r.o. na uzavření kupní smlouvy je vystavena na internetových stránkách provozovaných ELKOPLAST CZ, s.r.o., kde je uveden předmět koupě a jeho cena, jakož i tyto obchodní podmínky, jež tvoří obsah kupní smlouvy jako její nedílnou součást. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslání objednávky“. Kupní smlouva mezi ELKOPLAST CZ, s.r.o. na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím na internetových stránkách. Došlo-li k mylné nabídce v důsledku lidské či softwarové chyby, objednávce dle takové mylné nabídky a akceptaci takové objednávky vystavené dle mylné nabídky, je prodávající oprávněn od takové smlouvy do 14-ti dnů odstoupit.

3.5   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení objednávky ze strany ELKOPLAST CZ, s.r.o. na e-mail kupujícího má pouze deklaratorní charakter. Potvrzení objednávky se považuje za doručené kupujícímu, je-li odesláno na e-mail uvedený kupujícím při sepisu elektronické objednávky, a to dnem následujícím po odeslání potvrzení.

3.6   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7   Objednávka zboží je považována za závazné uzavření kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen odebrat objednané zboží a uhradit za toto kupní cenu. Poruší-li kupující povinnost odebrat objednané zboží a toto neodebere či nepřevezme řádně zaslanou zásilku zaslanou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, je ELKOPLAST CZ, s.r.o. oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo/a vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% kupní ceny vč. DPH, nejméně však 1 000,- Kč.

3.8   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek 4 

Kupní cena a platební podmínky

4.1   Kupní cena zboží je uvedena u jednotlivých položek (předmětů koupě) na e-shopu.

a)   Cenu za dodané zboží se kupující zavazuje uhradit společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. dle formy úhrady, kterou si kupující zvolí v elektronické objednávce.

4.2   ELKOPLAST CZ, s.r.o. je povinen jako prodávající vystavit řádný účetní doklad.

4.3   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4   Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.

4.5   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Článek 5 

Přeprava a dodání zboží

5.1   Místem plnění pro všechny dodávky zboží společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., není-li dohodnuto jinak, je sídlo kupujícího či sídlo, které je uvedeno jako místo dodání kupujícím v elektronické objednávce.

5.2   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující převezme zboží od ELKOPLAST CZ, s.r.o.

5.3   Vlastnické právo ke zboží přechází ze společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. na kupujícího okamžikem úplného uhrazení kupní ceny zboží včetně příslušenství a případných smluvních pokut vztahujících se k dodávce konkrétního, individualizovatelného zboží.

5.4   Zboží (předmět koupě) se považuje za odevzdané, jestliže nastane některá z následujících skutečností: a) zboží je předáno prvému přepravci kupujícího, b) zboží je doručeno prostřednictvím doručovatele pošty, c) zboží je převzato kupujícím v provozovně ELKOPLAST CZ, s.r.o., d) v případě předání zboží v sídle kupujícího přímo společností ELKOPLAST CZ, s.r.o.

5.5   ELKOPLAST CZ, s.r.o. je povinen odevzdat zboží v množství, jakosti a provedení odpovídajícímu účelu, kterému zboží slouží.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.5.1   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.5.2   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.5.3   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.5.4   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.5.5   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.6   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.7   Ustanovení uvedená v tomto čl. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.8   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.9   Kupující je oprávněn uplatnit u ELKOPLAST CZ, s.r.o. nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné v době převzetí. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců.

5.10   ELKOPLAST CZ, s.r.o. poskytuje kupujícímu záruky na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na jakékoli zboží dodané společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. Za podmínek této záruky přebírá ELKOPLAST CZ, s.r.o. zodpovědnost za to, že zboží, dílo či prodávaná součást věci (zboží) nemá výrobní ani materiálové vady, které by mohly ohrozit anebo ovlivnit funkčnost věci (zboží), pokud kupující užíval věc či součást věci, jež od ELKOPLAST CZ, s.r.o., odebral v souladu s pokyny ELKOPLAST CZ, s.r.o. nebo v souladu s obecným užíváním výrobku, jaké lze u výrobku tohoto druhu obecně očekávat.

5.11   Za projev skryté vady se nepovažuje běžné opotřebení výrobku či jeho částí, ani závady vzniklé použitím výrobku jiným způsobem, než způsobem, jakým se takový výrobek obecně užívá nebo způsobem, na němž se kupující s ELKOPLAST CZ, s.r.o. písemně dohodl.

5.12   Záruka za skryté vady existující při předání a převzetí zboží na výrobcích zahrnuje odstranění všech vad anebo funkčních poruch na věci či její části, na které se záruka vztahuje, a které se vyskytnou v průběhu doby, kdy lze odpovědnost za vady zboží existující při jeho převzetí uplatnit. Vady nebo funkční poruchy budou odstraněny dodáním ekvivalentní náhradní věci, opravou věci nebo slevou z ceny zboží. ELKOPLAST  CZ, s.r.o. je oprávněn určit, jakým ze způsobů bude vada odstraněna při respektování pragmatičnosti zvolené varianty. Požadavek kupujícího na způsob odstranění vady není pro ELKOPLAST CZ, s.r.o. závazný. Dojde-li k výměně věci či její části, takto vyměněná věc či část věci se stává vlastnictvím ELKOPLAST CZ, s.r.o. Náklady na materiál, práci a jiné náklady s odstraněním vady související hradí ELKOPLAST CZ, s.r.o.

5.13   Bude-li reklamace výrobku či jeho části neoprávněná, pak nese každá strana sama vlastní náklady spojené s vyřizováním této reklamace. Neoprávněností reklamace se má na mysli zejména reklamace vad na výrobku, na něž se záruka dle těchto obchodních podmínek nevztahuje, nebo reklamace vady či vad, jež neexistují. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojené s reklamací.

5.14   Kupující je povinen u ELKOPLAST CZ, s.r.o. zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku jejího převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let ode dne odevzdání předmětného zboží. Všechny záruční nároky uplatněné přímo u servisního oddělení ELKOPLAST CZ, s.r.o. během lhůty uvedené v tomto odstavci budou vyřízeny ve lhůtě 1 měsíce.

5.15   V případě, že kupující během záruční doby zjistí, že výrobek vykazuje vady, pro které nemůže výrobek řádně užívat, pak má ELKOPLAST CZ, s.r.o. právo po písemném uplatnění nároku na odstranění vad určit mezi následujícími možnostmi uspokojení nároku kupujícího vyplývajícího z vadného plnění poskytnutého společností ELKOPLAST CZ, s.r.o.:

a)   odstranění vad dodáním náhradní věci či náhradní části věci;

b)   dodání chybějící věci či chybějící části věci;

c)   odstranění právních vad;

d)   odstranění vad věci či vad části věci opravou věci či opravou části věci;

e)   poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo

f)   odstoupení od smlouvy.

5.16   Sleva z ceny pro účely článku 5.15 těchto obchodních podmínek se vypočte jako rozdíl mezi cenou shodného výrobku obdobného stáří a opotřebení, jenž je bezvadný a cenou výrobku trpícího vadou, pro kterou je reklamován.

5.17   Kupující je povinen při uplatnění nároků vyplývajících z vad věci dodržet následující podmínky a strpět následující omezení:

a)   Kupující je povinen ihned po zjištění závady vadnou věc či věc, jejíž část je vadná, odstavit, přestat ji užívat a bezodkladně o vadě věci či vadě části věci zpravit ELKOPLAST CZ, s.r.o.;

b)   Kupující je povinen umožnit společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. demontáž a opravu věci či části věci v provozovně ELKOPLAST CZ, s.r.o..

5.18   Je zapotřebí, aby kupující oznámil společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., o jakou vadu se jedná a jakým způsobem požaduje její odstranění. Takové prohlášení není pro ELKOPLAST CZ, s.r.o. závazné. Záruka není přenosná v případě soukromého prodeje třetí osobě.

5.19   Záruka se nevztahuje na vady a škody, jež se projevily v důsledku neodborného používání, nesprávného nastavení nebo užití pro jiné účely, než jaké byly se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. dohodnuty nebo pro které se výrobek téhož druhu obvykle užívá. Rovněž se výjimka nevztahuje na případy tzv. vnějších faktorů, např. škoda vzniklá provozem dopravních prostředků, škoda způsobená násilným poškozením výrobku, škoda vzniklá nevhodným užitím, byť by ke škodě došlo při tomto nevhodném použití v součinnosti s povětrnostními vlivy či jinými přírodními silami anebo na opravy a úpravy vykonané neoprávněnými třetími osobami.

5.20  Záruční nároky budou oznámeny telefonicky, písemně nebo osobně na kontakty uvedené na e-shopu. Oznámení musí obsahovat náležitosti vyjmenované v článku 5.17 těchto obchodních podmínek.

5.21   Záruční právní vztahy mezi ELKOPLAST CZ, s.r.o. a kupujícím se výlučně upravují článkem 5 této smlouvy. Nadto jdoucí nároky na náhradu škody jsou vyloučeny kromě případů zákonné odpovědnosti.

5.22   V případě jakýchkoli reklamací jsou strany povinny vystavit reklamační protokol. Bude-li uznána reklamace s přiznáním slevy z ceny výrobku, bude sleva z ceny zboží realizována formou dobropisu k faktuře vztahující se k vyreklamovanému zboží.

5.23   Uplatní-li kupující u ELKOPLAST CZ, s.r.o. reklamaci, jsou strany o této skutečnosti povinny sepsat reklamační protokol.

5.24   Pokud není zboží poškozeno, je kupující povinen objednané zboží od přepravce nebo doručovatele pošty převzít. V případě, že kupující odmítne převzít objednané zboží od dopravce, vzniká kupujícímu povinnost nahradit prodávajícímu náklady dopravy objednaného zboží zpět prodávajícímu. Pokud si kupující  vyžádá opakované zaslání zboží, je povinen objednávku uhradit prodávajícímu předem. 

 

Článek 6 

Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

6.1   Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 1810 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi ELKOPLAST CZ, s.r.o. na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

6.2   Identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

6.3   Název a hlavní charakteristika, jakož i cena zboží vč. DPH jsou uvedeny v nabídce ELKOPLAST CZ, s.r.o. zveřejněné na e-shopu, tedy na webových stránkách výše uvedených.

6.4   Kupující jako spotřebitel je povinen uhradit cenu přepravy zboží či zaslání zboží do místa určení. Cena přepravy či zaslání zboží je uvedena při objednávce kupujícím a dále v potvrzení objednávky.

6.5   Způsob dodání a platby plyne z volby, kterou kupující provede při elektronické objednávce a dále je zvolený způsob dodání a platby uveden v potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn změnit dopravce. Kupujícímu přitom garantuje stejnou cenu i dodací lhůtu.

6.6   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.7   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.6 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. ELKOPLAST CZ, s.r.o. bezodkladně potvrdí kupujícímu bez zbytečného dokladu v textové podobě přijetí odstoupení.

6.8   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.7 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.9   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.6 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.10   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.12   Nabídka ELKOPLAST CZ, s.r.o. zveřejněná na stránkách e-shopu zůstává v platnosti do vyprodání zásob nebo/a do odvolání nabídky.

6.13   Tento článek se vztahuje pouze na smlouvy specifikované v odstavci 6.1 těchto podmínek.

 

Článek 7 

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@elkoplast.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3   Dojde-li ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Věcně příslušným subjektem v případě sporu mezi společností ELKOPLAST CZ s.r.o. a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení.

7.4   Spotřebitelé mají možnost u zboží zakoupeného on-line zahájit také mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů on-line dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek 8 

Ochrana osobních údajů

8.1   Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.3   Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Článek 9 

Závěrečná ujednání

9.1   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

9.2   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4   Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v kontaktech na e-shopu.

9.5   V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

9.6   Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a smluvních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

9.7   Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu s obchodní společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. Kupní smlouva a všeobecné smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9.8   Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto Všeobecné smluvní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.6.2014

 

 

 

 

 

 

Příloha

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ELKOPLAST CZ, s.r.o., sídlem Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 760 01, IČ: 253 47 942

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

    

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:      

Vaše adresa:      

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:                                   _____________________

Datum: 

 

* Nehodící škrtněte