Skladování kapalin a nebezpečných látek

Vše pro vhodné uskladnění kapalin, hořlavých a nebezpečných látek - záchytné a úkapové vany, záchytné pracovní plošiny, plastové sudy, pracovní vaničky, sorbenty a mnoho dalšího pro bezpečné uskladnění kapalin na pracovišti.

Každý provoz, který pracuje s kapalinami a nebezpečnými nebo hořlavými látkami musí při  jejich uskladnění splňovat požadavky dané platnou legislativou.

 

Záchytné vany a úkapové pracovní plošiny pod 200 litrové sudy a záchytné vany pod IBC kontejnery slouží pro bezpečné zachycení případných úniků látek při skladování nebo výdeji ve skladech i provozech. Záchytné podlahy jsou díky nízkému profilu vhodné pro snadnou manipulaci s těžkými sudy.

Záchytné vany pod sudy a záchytné vany pod IBC kontejnery jsou vhodným řešením pro každý podnik, který se zabývá otázkami bezpečného a předpisového skladování nebezpečných látek, jako jsou například oleje, hořlaviny, ředidla, laky, chladící kapaliny, chemikálie, emulze a další látky, kde hrozí únik a znečištění vody. 

Na rošt záchytné vany se umisťují nejčastěji 200 litrové sudy nebo IBC kontejnery s nebezpečnými látkami, které se při práci stáčejí pro potřeby využití. Případné úniky a úkapy jdou přes zinkovaný nebo plastový rošt do úkapové nádoby a tím je zajištěna bezpečnost pro případ úniku do okolních vod.

V nabídce máme ocelové, plastové a laminátové záchytné vany a úkapové plošiny.
 

Na skladování nebezpečných látek a směsí se vztahují následující omezení:

- police na skladování musejí vyhovovat skladovaným látkám (kompatibilní s danou chemikálií);
- minimální vzdálenost mezi neslučitelnými látkami je tři metry; nesmějí být umístěny společně na policích;
- pokud tomu není podlaha skladu uzpůsobena (povrch, spádování do vhodného záchytného odtoku), neměly by být chemikálie skladovány na podlaze;
- látky s nejvyšší nebezpečností by neměly být běžně přístupné;
- žíraviny není vhodné skladovat ve výškách (max. 1,5 m od podlahy);
- záchytná vana musí být schopna pojmout obsah největší nádoby, která je na ní umístěna (minimálně však 10 % z celkového skladovaného množství látek). Pokud je schváleno skladování v oblastech ochrany vody, musí být záchytná vana schopná zadržet celé skladované množství, tedy 100 %;
- žíraviny by měly být umístěny v záchytných vanách;
- sklady chemikálií musejí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách;
- nebezpečné chemické látky a směsi skladujte pokud možno vždy v originálních označených a uzavřených obalech (náhradní nebo pracovní obal musí být odpovídající a označený z hlediska bezpečnosti);
- dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek;
- dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě a další skladovací pokyny v oddíle 7 bezpečnostního listu;
- dodržujte pravidlo zacházení s nevyčištěnými prázdnými obaly jako s plnými;
- nebezpečné chemické látky a směsi skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (záchytné vany);
- ve skladu by nemělo docházet k otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek;
- manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi by měli pouze proškolené osoby.

 

 
Nalezeno: 48 produktů. Zobrazeno: 1-30
 
Nalezeno: 48 produktů. Zobrazeno: 1-30